REGULAMIN Sesji Świątecznych
2022

 • Niniejszy Regulamin reguluje Świadczenia Usługi Sesja Świąteczna 2022 przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy, chyba że Strony postanowią inaczej uregulować poszczególne prawa i obowiązki uregulowane w Regulaminie („Regulamin”).
 • Podmiotem świadczącym usługę jest Pani Ewa Wąs prowadząca działalność gospodarczą pod firmą VONS Ewa Wąs, ul. Św. Rocha 39C/8 35-330 Rzeszów NIP 5170367328 („Usługodawca”).
 • Usługobiorcą jest osoba fizyczna, która zgodzi się na warunki realizacji Usługi w oparciu o postanowienia niniejszego Regulaminu.
 • Usługa Sesja Świąteczna 2022 roku obejmuje swoim zakresem następujące czynności: (i) wykonanie sesji zdjęciowej w przygotowanej scenerii, udzielenie Usługobiorcy dostępu do galerii zdjęć (na 6-mcy od momentu udostępnienia) z sesji celem wyboru pięciu 5 zdjęć, przesłanie ich w wersji elektronicznej w formacie JPG, wykonania w formie drukowanej jednej (1) kopii każdego wyretuszowanego zdjęcia w formacie 15 na 23 cm („Usługa”).
 • Całkowity koszt Usługi wynosi 300,00  złotych brutto – sesja w tygodniu („Wynagrodzenie”) lub 350,00  złotych brutto -sesja w weekend(„Wynagrodzenie”). Każde dodatkowe zdjęcie dobrane poza pakietem kosztuje 50zł z odbitką 15×23.
 • Podczas rezerwacji Usługobiorca zapłaci na rzecz Usługodawcy w/w kwotę, za pośrednictwem systemu płatności online: PayU. Zapłata pełnego Wynagrodzenia stanowi warunek wykonania Usługi oraz przekazania Usługobiorcy zdjęć w formie elektronicznej.
 • Po dokonaniu zapłaty przez Usługobiorcę, ma on prawo do odstąpienia od Umowy wraz ze zwrotem Wynagrodzenia najpóźniej na 48 godzin przed ustalonym terminem sesji.
 • Przystąpienie do sesji będzie równoznaczne z akceptacją treści niniejszego Regulaminu Świadczenia Usługi i jego poszczególnych postanowień. W przypadku, gdy Usługobiorca będzie miał wątpliwości lub będzie chciał zmienić warunki wykonania Usługi, to zobowiązany jest je zgłosić najpóźniej na 48 godzin przed ustalonym terminem sesji w celu dokonania niezbędnych ustaleń z Usługodawcą.
 • Usługobiorca powinien stawić się w siedzibie Usługodawcy na 5 minut przed planowanym rozpoczęciem sesji. Spóźnienie się Usługobiorcy na termin sesji wlicza się do terminu realizacji Usługi.
 • Sesja zdjęciowa rozpoczyna się zawsze o godzinie ustalonej pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą i może trwać maksymalnie 30 minut.
 • Usługobiorca jest zobowiązany do wyboru pięciu (5) zdjęć w terminie 48 godzin od otrzymania fotografii do wyboru. Za zakup każdego dodatkowego zdjęcia (w formie elektronicznej) wraz z jedną (1) wydrukowaną odbitką, Usługodawca naliczy wynagrodzenie dodatkowe w kwocie 50 złotych brutto płatne przelewem na rachunek bankowy: mBank Eva Vons 15 1140 2004 0000 3202 8198 7822 przed wykonaniem usługi dodatkowej. 
 • Usługodawca udostępni do odbioru osobistego Usługobiorcy wyretuszowane zdjęcia (w formie elektronicznej) wraz z 1 odbitką każdego wyretuszowanego zdjęcia w terminie 21 dni od dnia wyboru zdjęć do retuszu. 
 • Usługobiorca nie jest uprawniony do żądania dokonywania zmian lub określenia Usługodawcy sposobu dokonania retuszu zdjęć przez Usługodawcę. Usługobiorca nie jest uprawniony do dokonania retuszu zdjęć we własnym zakresie bez zgody Usługodawcy.
 • Usługobiorca akceptujący niniejszy regulamin wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Usługodawcę w celu realizacji postanowień Regulaminu, wykonania usługi oraz w celach marketingowych.
 • Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 2 listopada 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.­

Usługodawca jest uprawniony do dokonania zmian w niniejszym Regulaminie świadczenia Usług informując o tym fakcie Usługobiorców z odpowiednim wyprzedzeniem. Zmiany do Regulaminu wprowadzone po wykonaniu sesji zdjęciowej nie będą miały zastosowania przy dalszej realizacji Usługi (obowiązuje w tym zakresie poprzednie brzmienie Regulaminu). Usługobiorca ma prawo do zrezygnowania z Usługi w związku ze zmianą Regulaminu przed przystąpieniem do sesji zdjęciowej bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów z tym związanych, a wpłacony zadatek będzie podlegał zwrotowi.

REKLAMACJE:

Reklamacje Usług, Klient może składać przy pomocy poczty elektronicznej na adres info@evavons.com

Usługobiorca może złożyć reklamację w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.

Reklamacja musi zawierać dane Klienta umożliwiające nawiązanie z nim kontaktu, w tym dane umożliwiające identyfikację:

 • osoby składającej reklamację, jako Klienta;
 • usługę, której reklamacja dotyczy;
 • zarzuty Klienta co do wskazanej usługi;
 • okoliczności uzasadniające reklamację;
 • ewentualne żądanie Klienta związane ze złożoną reklamację.

Reklamacje będą rozpatrywane przez Usługodawcę w terminie 14 dni od dnia otrzymania wiadomości przesłanej pocztą elektroniczną.

Usługodawca rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia Regulaminu.

O decyzji Usługodawcy Klient zostanie powiadomiony pisemnie przy pomocy poczty 

Klauzura rodo

Administratorem danych osobowych jest Wykonawca: VONS Ewa Wąs z siedzibą w Rzeszowie 35-330 na ul. św. Rocha 39c/ 8 NIP: 5170367328 REGON 181154168. Podanie przez Zamawiających danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi fotograficznej.

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych:

– poprawna realizacja zamówienia usługi fotograficznej – pod- stawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), a w zakresie da- nych podanych fakultatywnie – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);

– wypełniania przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa – w tym skonkretyzowanych w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO); 
 – w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ochronie swoich praw; Administrator oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi Rozporządzenia.
 Dane osobowe będą przechowywane przez okres 60 miesięcy od zakończenia realizacji zlecenia, jak również przez okres do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnie- ̨cia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepi- sów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania do- kumentów księgowych. Dane te nie będą przetwarzane także po wycofaniu przez Panią/Pana zgody lub złożeniu sprzeciwu, w sytuacjach gdy takie uprawnienie przysługuje. Zamawiający posiadają prawo dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych do innego administratora, skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa. Wyrażona zgoda może zostać wycofana w każdej chwili. Oświadczenie o wycofaniu zgody oraz sprzeciw należy zgłosić do administratora danych, w formie e-mail: info@evavons.com.

info@evavons.com
Dane firmy
VONS Ewa Wąs
NIP: 5170367328 REGON: 181154168
ul. św. Rocha 39c/8 35-330 Rzeszów
Scroll to Top