REGULAMIN świadczenia usług fotograficznych

Niniejszy Regulamin reguluje Świadczenia Usług fotograficznych przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy zwanego dalej Klientem, chyba że Strony postanowią inaczej uregulować poszczególne prawa i obowiązki uregulowane w Regulaminie („Regulamin”).

Podmiotem świadczącym usługę jest Pani Ewa Wąs prowadząca działalność gospodarczą pod firmą VONS Ewa Wąs, ul. Św. Rocha 39C/8 35-330 Rzeszów NIP 5170367328 („Usługodawca”).

Klient jest osobą fizyczna, która zgodzi się na warunki realizacji Usługi na podstawie postanowienia niniejszego Regulaminu.

 1. MINI SESJE 20 minut:
  5 wybranych zdjęć cyfrowych i odbitki 13x18
 2. SESJE 1 godzina:
  10 wybranych zdjęć cyfrowych i odbitki 13x18

W obu przypadkach zdjęcia poddawane są edycji graficzna i  kolorystyczna wybranych ujęć. Dostęp do prywatnej galerii online z możliwością samodzielnego wyboru ulubionych ujęć sesji. 

MINI SESJE 20 min. 200 złotych brutto.

SESJE 1 godzina: 500 złotych brutto.

Każde dodatkowe zdjęcie cyfrowe dobrane poza pakietem wg. Cennika:
1- 5 - 50 zł/szt

6- 16 - 40 zł/szt

17- 26 - 30 zł/szt

27- 37 - 20 zł/szt

38 - 48 - 15 zł/szt

49 wzwyż - 10 zł/szt

W przypadku płatności za sesje fotograficzne przez system rezerwacji za pomocą PayU, klient opłaca jedynie zadatek na poczet sesji.
MINI SESJE 20min: 50 złotych brutto
SESJE 1 godzina: 100 złotych brutto.

Pozostała kwota za sesję zostaje pobrana w dniu sesji fotograficznej, gotówką lub przelewem na konto bankowe zgodnie z preferencjami klienta. W przypadku, gdy klient zdecyduje się na dodatkowe zdjęcia, płatność za nie zostanie dokonana dodatkowo.

Klient ma prawo anulować lub przełożyć sesję fotograficzną na inny termin na 24 godziny przed umówionym terminem. Anulację można dokonać w formie pisemnej, przesyłając wiadomość na adres mailowy: info@evavons.com lub za pośrednictwem systemu bookingowego, klikając w przycisc "anuluj"  w otrzymanej wiadomości e-mail z potwierdzeniem rezerwacji. Prosimy o poinformowanie nas jak najszybciej o planowanej anulacji lub zmianie terminu sesji.

Pieniądze za sesje odwołane po upływie terminu 24 godzin przed umówionym terminem nie są zwracane. Prosimy o zrozumienie, że rezerwacja sesji wiąże się z zaangażowaniem naszego czasu i zasobów, dlatego brak możliwości zwrotu pieniędzy w przypadku późnej anulacji lub zmiany terminu.

W przypadku, gdy klient dokonał płatności zadatku za sesję fotograficzną za pośrednictwem systemu PayU i zdecyduje się anulować sesję zgodnie z naszymi warunkami anulacji, procedura zwrotu zadatku przebiega następująco:

 1. Klient zgłasza prośbę o zwrot zadatku, kontaktując się z nami drogą elektroniczną lub za pośrednictwem systemu bookingowego, podając informacje dotyczące płatności oraz uzasadnienie prośby o zwrot.
 2. Po otrzymaniu prośby o zwrot zadatku, sprawdzamy transakcje w panelu administracyjnym naszego konta w systemie PayU w celu zlokalizowania płatności klienta.
 3. Po zlokalizowaniu płatności klienta, inicjujemy procedurę zwrotu zadatku zgodnie z ustawieniami i zasadami zwrotów ustalonymi w naszym koncie PayU oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. System PayU przetwarza zwrot zadatku na konto klienta zgodnie z wybranymi przez nas ustawieniami zwrotów oraz zasadami systemu PayU.
 5. Klient otrzymuje powiadomienie o zwrocie zadatku na swoje konto bankowe lub kartę płatniczą, zazwyczaj w ciągu kilku dni roboczych od momentu zainicjowania zwrotu.
 6. W przypadku jakichkolwiek problemów związanych z procedurą zwrotu zadatku, klient może skontaktować się z nami na info@evavons.com lub obsługą klienta systemu PayU w celu uzyskania pomocy.

Prosimy o zapoznanie się z naszymi warunkami anulacji oraz zasadami zwrotów przed dokonaniem płatności zadatku za sesję fotograficzną.

 Dokładamy wszelkich starań, aby sesje fotograficzne były realizowane zgodnie z umówionymi terminami. Jednakże, ze względu na różnorodne czynniki mogą wystąpić sytuacje, które uniemożliwią realizację sesji w ustalonym terminie. W takich przypadkach:

 1. Jeśli ze względu na nieprzewidziane okoliczności, np. złe warunki pogodowe, awarie sprzętu fotograficznego lub problemy zdrowotne, nie będziemy w stanie przeprowadzić sesji w ustalonym terminie, postaramy się jak najszybciej zaproponować alternatywny termin sesji.

 2. W przypadku, gdy klient nie może być obecny na sesji w ustalonym terminie z powodu osobistych zobowiązań lub innych przyczyn, prosimy o wcześniejsze poinformowanie nas o konieczności zmiany terminu sesji. Klient ma czas 24 godziny na anulowanie lub zmianę terminu sesji bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

 3. Po zakończeniu sesji fotograficznej przystępujemy do procesu wybierania ujęć. Gdy klient odeśle nam informacje o wybranych ujęciach przystępujemy do edycji graficznej zdjęć. Terminy edycji mogą się różnić w zależności od obciążenia zleconymi zleceniami oraz od rodzaju sesji. Informujemy, że zwykle czas ten wynosi 1-4 tygodni

 4. Po zakończeniu edycji graficznej, gotowe zdjęcia są oddawane klientowi w ustalonym wcześniej formacie i terminie. Termin ten również może się różnić w zależności od liczby zleconych zdjęć oraz obciążenia pracą. Staramy się jednak dostarczyć gotowy produkt jak najszybciej, z zachowaniem najwyższej jakości.

Klient może składać przy pomocy poczty elektronicznej na adres info@evavons.com

Usługobiorca może złożyć reklamację w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.

Reklamacja musi zawierać dane Klienta umożliwiające nawiązanie z nim kontaktu, w tym dane umożliwiające identyfikację:

 • osoby składającej reklamację, jako Klienta;
 • usługę, której reklamacja dotyczy;
 • zarzuty Klienta co do wskazanej usługi;
 • okoliczności uzasadniające reklamację;
 • ewentualne żądanie Klienta związane ze złożoną reklamację.

Reklamacje będą rozpatrywane przez Usługodawcę w terminie 14 dni od dnia otrzymania wiadomości przesłanej pocztą elektroniczną.

Usługodawca, rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia Regulaminu.

O decyzji Usługodawcy Klient zostanie powiadomiony pisemnie przy pomocy poczty 

Surowe zdjęcia przechowywane są miesiąc od daty oddania gotowych zdjęć. Do tego czasu, klient ma możliwość zakupienia dodatkowych ujęć. Po upływie miesiąca czasu fotograf zastrzega prawo do trwałego usunięcia  niewybranych zdjęć.

Usługodawca jest uprawniony do dokonania zmian w niniejszym Regulaminie świadczenia Usług informując o tym fakcie Usługobiorców z odpowiednim wyprzedzeniem. Zmiany do Regulaminu wprowadzone po wykonaniu sesji zdjęciowej nie będą miały zastosowania przy dalszej realizacji Usługi (obowiązuje w tym zakresie poprzednie brzmienie Regulaminu). Usługobiorca ma prawo do zrezygnowania z Usługi w związku ze zmianą Regulaminu przed przystąpieniem do sesji zdjęciowej bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów z tym związanych, a wpłacony zadatek będzie podlegał zwrotowi.

Informacje o zbieranych danych:

Podczas procesu rezerwacji sesji fotograficznej zbieramy różnego rodzaju dane osobowe, które są niezbędne do zapewnienia odpowiedniej organizacji i realizacji sesji. Wśród tych danych mogą się znaleźć:

 • Dane kontaktowe, takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.

W przypadku płatności za sesje fotograficzne przez system PayU, nasze systemy nie przechowują bezpośrednio danych płatności, takich jak numer konta bankowego czy dane karty kredytowej. Proces płatności odbywa się na platformie PayU, a nasze systemy otrzymują jedynie potwierdzenie zrealizowanej płatności w celu dalszej organizacji sesji fotograficznej

Zobowiązujemy się do przechowywania i przetwarzania wszystkich zebranych danych zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych oraz do wykorzystywania ich wyłącznie w celach związanych z realizacją sesji fotograficznej oraz ewentualnym komunikacją marketingową zgodnie z preferencjami klienta

Cel zbierania danych:

Zebrane przez nas dane osobowe są wykorzystywane głównie w celu zapewnienia odpowiedniej organizacji i realizacji sesji fotograficznej zgodnie z preferencjami klienta. W szczególności, dane te mogą być wykorzystywane do:

 • Rezerwacji terminu sesji oraz ustalenia szczegółów dotyczących sesji, takich jak miejsce, czas i rodzaj fotografii.
 • Komunikacji z klientem w celu potwierdzenia rezerwacji, przypomnienia o sesji oraz rozwiązywania ewentualnych problemów organizacyjnych.

Nie udostępniamy danych osobowych klientów osobom trzecim bez ich wyraźnej zgody.

Bezpieczeństwo danych:

Jesteśmy zobowiązani do zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych naszych klientów i podejmujemy wszelkie niezbędne środki, aby chronić te dane przed nieuprawnionym dostępem, utratą, zmianą czy nieautoryzowanym ujawnieniem. W tym celu stosujemy odpowiednie środki techniczne, organizacyjne i administracyjne, które zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

Nasze procedury bezpieczeństwa danych obejmują między innymi:

 • Ograniczony dostęp do danych osobowych tylko dla upoważnionych pracowników i podmiotów trzecich, którzy są związani umową i zobowiązani do zachowania poufności.
 • Regularne przeglądy i aktualizacje naszych systemów informatycznych w celu zapewnienia ochrony przed zagrożeniami zewnętrznymi.
 • Szyfrowanie danych osobowych w celu zabezpieczenia ich podczas przechowywania i przesyłania.

Jesteśmy świadomi znaczenia ochrony danych osobowych i zobowiązujemy się do ciągłego doskonalenia naszych procedur bezpieczeństwa, aby zapewnić naszym klientom pełne zaufanie w zakresie przetwarzania ich danych osobowych

Prawa klientów:

Jako klient naszej usługi fotograficznej, przysługują Ci określone prawa w zakresie ochrony danych osobowych, które są zgodne z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Wśród tych praw znajdują się:

 • Prawo dostępu: Masz prawo uzyskać potwierdzenie od nas, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, oraz dostęp do tych danych oraz informacji na ich temat, takich jak cel przetwarzania, kategorie danych przetwarzanych i inne.
 • Prawo poprawiania: Jeśli Twoje dane osobowe są nieprawidłowe lub niekompletne, masz prawo żądać ich poprawienia lub uzupełnienia.
 • Prawo do usunięcia: Masz prawo żądać usunięcia Twoich danych osobowych, jeśli nie ma już potrzeby przetwarzania ich w celach, dla których zostały zebrane, lub jeśli przetwarzanie jest niezgodne z obowiązującymi przepisami.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania: W niektórych przypadkach masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, na przykład gdy kwestionujesz prawidłowość danych lub sprzeciwiasz się przetwarzaniu.
 • Prawo do przenoszenia danych: Masz prawo otrzymać od nas Twoje dane osobowe w strukturalnym formacie powszechnie używanym i czytelnym maszynowo oraz przesłać te dane innemu administratorowi danych.
 • Prawo do sprzeciwu: Masz prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych w celach marketingowych lub w sytuacjach, gdy przetwarzanie opiera się na naszym prawnie uzasadnionym interesie.

Aby skorzystać z tych praw lub uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania Twoich danych osobowych, prosimy o kontakt z nami za pośrednictwem danych kontaktowych podanych na końcu niniejszej polityki prywatności

Administratorem danych osobowych jest Wykonawca: VONS Ewa Wąs z siedzibą w Rzeszowie 35-330 na ul. św. Rocha 39c/ 8 NIP: 5170367328 REGON 181154168. Podanie przez Zamawiających danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi fotograficznej.

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych:

– poprawna realizacja zamówienia usługi fotograficznej – pod- stawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), a w zakresie da- nych podanych fakultatywnie – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);

– wypełniania przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa – w tym skonkretyzowanych w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO); 
 – w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ochronie swoich praw; Administrator oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi Rozporządzenia.
 Dane osobowe będą przechowywane przez okres 60 miesięcy od zakończenia realizacji zlecenia, jak również przez okres do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnie- ̨cia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepi- sów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania do- kumentów księgowych. Dane te nie będą przetwarzane także po wycofaniu przez Panią/Pana zgody lub złożeniu sprzeciwu, w sytuacjach gdy takie uprawnienie przysługuje. Zamawiający posiadają prawo dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych do innego administratora, skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa. Wyrażona zgoda może zostać wycofana w każdej chwili. Oświadczenie o wycofaniu zgody oraz sprzeciw należy zgłosić do administratora danych, w formie e-mail: info@evavons.com.

info@evavons.com
Dane firmy
VONS Ewa Wąs
NIP: 5170367328 REGON: 181154168
ul. św. Rocha 39c/8 35-330 Rzeszów
Scroll to Top